נספח הזמנה והגבלת אחריות

נספח הזמנה:
(א) המזמין מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי ניתנה לו זכות מלאה לבצע הזמנת תוויות אבטחה בשם המותג נשוא ההזמנה.
(ב) באמצעות זכות זו שבבעלות המזמין, הוא מקנה לחברה לייצר את תוויות האבטחה עבורו.
(ג) החברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש במוצריה וכן לקונה לא תהא עילת תביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
(ד) זמן אספקת המוצר הינו כפי שנרשם בהצעת המחיר. עיכוב נוסף של עד 18 ימי עסקים מעבר לזמן אספקת המוצר לא יהווה עילה לביטול עסקה וכן לא יהווה בסיס לדרישת פיצוי.
(ה) כל טענה בדבר תקלה או אי התאמה, יש להודיע עד שבוע ימים ממועד האספקה.
(ו) הסחורה בבעלות הספק עד לפרעון מלא של התשלום.
(ז) עד 24 שעות ממועד אישור ההזמנה, ניתן לבטל עיסקה, ללא תשלום דמי ביטול. לאחר מכן, לא ניתן לבטל את ההזמנה, כיוון שהיא נכנסה לתהליכי ייצור ייעודי לקוח.

הגבלת אחריות:  
(א) על אף כל האמור לעיל בהסכם זה ו/או בהסכמים אחרים שייחתמו עם המזמין נקבע כי הסך המקסימאלי בו הספק יוכל לפצות את המזמין הינו לפי סך שווי ההזמנה האחרונה שביצע. המזמין מצהיר ומאשר בזאת כי לא יוכל לדרוש סכום יותר גבוה מהסכום ששילם בשום מקרה.